Lesgeven Definitie | Wet insider (2023)

 • opleidingbetekent een training of instructie die geheel of gedeeltelijk wordt gegeven door of namens of op grond van afspraken gemaakt met of goedgekeurd door of namens Skills Development Scotland, Scottish Enterprise, Highlands and Islands Enterprise, een overheidsdepartement of de minister van Buitenlandse Zaken.

 • Onderwijsbetekent, voor de toepassing van sectie 1 van dit besluit, het beroep van lesgeven onder een certificaat van de Commission for Teacher Preparation and Licensing of lesgeven aan een geaccrediteerde hogeschool of universiteit.

 • Academiejaarbetekent de periode van twaalf maanden die begint op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 september, afhankelijk van of de cursus in kwestie respectievelijk in de winter, de lente, de zomer of de herfst begint, maar als studenten in augustus of september met de cursus moeten beginnen en de herfst moeten blijven volgen, moet het academisch jaar van de cursus worden geacht in de herfst te beginnen in plaats van in de zomer;

 • Academisch medewerkerAcademische werknemer betekent een werknemer in de onderhandelingseenheid voor professionele diensten met een academische of gekwalificeerde academische rang.

 • Onderwijzend personeelbetekent docenten en de directeur of hoofddocent werkzaam bij de Academie.

 • Student onderwijsbetekent een lespraktijk onder toezicht die plaatsvindt aan het einde van het goedgekeurde programma van een kandidaat.

 • Onderwijservaringbetekent een voltijdse betrekking als leraar op een openbare school, een particuliere school met een vergunning of accreditatie door de staatsraad van onderwijs, of een instelling voor hoger onderwijs,

 • Academisch ziekenhuisbetekent een ziekenhuis dat studenten opleidt tot arts, verpleegster of ander gezondheids- of laboratoriumpersoneel.

 • Interschoolse activiteitenbetekent atletische of niet-atletische/academische activiteiten waarbij leerlingen strijden op basis van school versus school.

 • Beschuldigde leerlingbetekent elke student die wordt beschuldigd van het overtreden van deze studentencode.

 • Onderzoeksprogrammaheeft de betekenis zoals uiteengezet in paragraaf 3.1.

 • afgestudeerd psychiatrisch verpleegkundigebetekent een persoon wiens naam is ingeschreven in het register van gediplomeerde psychiatrisch verpleegkundigen van het College of Registered Psychiatric Nurses of Manitoba. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn van toepassing op de gediplomeerde verpleegkundige, de gediplomeerde praktijkondersteuner, de gediplomeerde psychiatrisch verpleegkundige en de gediplomeerde praktijkondersteuner, tenzij anders bepaald in de cao.

 • Onderzoekerbetekent een persoon die door ons is aangesteld om onderzoek te doen naar de werking van dit Contract;

 • Professionele technoloogbetekent een persoon die geregistreerd is als Professional Engineering Technologist in termen van de Engineering Profession Act, 2000.

 • Outreach-dienstenheeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in Sectie 2.1(F)(5) hiervan en Bijlage B hierbij.

 • Mobiel crisishulpteambetekent hetzelfde als die term is gedefinieerd in sectie 62A-15-102.

 • Dienstverlenende activiteitenbetekent activiteiten in verband met het verlenen van persoonlijke, doorlopende diensten aan aandeelhoudersrekeningen in de Aandelen; met dien verstande echter dat als de National Association of Securities Dealers, Inc. ("NASD") een definitie van "servicevergoeding" aanneemt voor doeleinden van Sectie 2830(b)(9) van de NASD-gedragsregels of enige vervolgbepaling die afwijkt van de definitie van "serviceactiviteiten" hieronder, of als de NASD een gerelateerd interpretatief standpunt inneemt dat bedoeld is om hetzelfde concept te definiëren, de definitie van "serviceactiviteiten" in deze paragraaf automatisch wordt gewijzigd, zonder verdere actie van de partijen, om te voldoen aan de op dat moment geldende NASD-definitie . Overheadkosten en andere kosten die verband houden met "distributieactiviteiten" of "serviceactiviteiten", inclusief telefoon- en andere communicatiekosten, kunnen worden opgenomen in de informatie over bedragen die voor deze activiteiten zijn uitgegeven.

 • Educatief personeelbetekent personen die moeten voldoen aan vereisten op grond van de staatswet als voorwaarde voor tewerkstelling in educatieve programma's.

 • Overdekte activiteitenbetekent dat landgebruik en behoud en andere activiteiten beschreven in hoofdstuk 2.3 van de HCP/NCCP die moeten worden uitgevoerd door de Conservancy of zijn agenten die kunnen resulteren in Geautoriseerde vangst van gedekte soorten gedurende de looptijd van de HCP/NCCP, en die anderszins wettig zijn.

 • Potentiële ingeschrevenebetekent een Medicaid-lid dat onderworpen is aan verplichte inschrijving of er vrijwillig voor kan kiezen om zich in te schrijven voor een bepaald Managed Care-programma, maar nog geen ingeschrevene is van een specifieke MCE. Prepaid Ambulant Gezondheidsplan (PAHP) betekent een entiteit die medische diensten verleent aan Ingeschrevenen op basis van een contract met de Afdeling en op basis van vooruitbetaalde Capitation Payments, of andere betalingsregelingen die geen gebruik maken van de betalingstarieven van het State Plan; levert of regelt geen intramurale ziekenhuis- of institutionele diensten voor zijn Ingeschrevenen en is niet anderszins verantwoordelijk voor de levering ervan; en heeft geen alomvattend risicocontract. Prepaid Inpatient Health Plan (PIHP) betekent een entiteit die medische diensten verleent aan Ingeschrevenen op basis van een contract met de Afdeling en op basis van vooruitbetaalde Capitation Payments, of andere betalingsregelingen die geen gebruik maken van de betalingstarieven van het State Plan; voorziet in, regelt voor, of is anderszins verantwoordelijk voor het verlenen van intramurale ziekenhuis- of institutionele diensten aan zijn Ingeschrevenen; en heeft geen alomvattend risicocontract. De Opdrachtnemer is een PIHP. Prepaid Mental Health Plan (PMHP) betekent het door Medicaid beheerde zorgplan voor geestelijke gezondheid en middelengebruik dat intramurale en poliklinische geestelijke gezondheidszorg en poliklinische diensten voor middelengebruik dekt. Primary Care Case Management (PCCM) betekent een systeem waarbij een PCCM een contract sluit met de afdeling om casemanagementdiensten te leveren (waaronder de locatie, coördinatie en monitoring van eerstelijnsgezondheidszorg) aan Medicaid-leden. Aanbieder betekent een netwerkaanbieder of een niet-netwerkaanbieder. Programma voor kwaliteitsbeoordeling en prestatieverbetering (QAPI-programma of QAPIP) betekent het plan van de contractant om een ​​doorlopend alomvattend programma voor kwaliteitsbeoordeling en prestatieverbetering op te zetten en te implementeren voor de diensten die het levert aan zijn ingeschreven personen in overeenstemming met 42 CFR 438.330. Tariefcel betekent een reeks elkaar uitsluitende categorieën van Ingeschrevenen die worden gedefinieerd door een of meer kenmerken met als doel het Capitatietarief te bepalen en een Capitatiebetaling te doen; dergelijke kenmerken kunnen leeftijd, geslacht, geschiktheidscategorie en regio of geografisch gebied zijn. Elke Ingeschrevene is gecategoriseerd in een van de Tariefcellen voor elke unieke set elkaar uitsluitende voordelen onder het Contract. Beoordelingsperiode betekent een periode van 12 maanden geselecteerd door de afdeling waarvoor de actuarieel verantwoorde capitatietarieven worden ontwikkeld en gedocumenteerd in de tariefcertificering die is ingediend bij CMS, zoals vereist door 42 CFR 438.7(a).

 • Onderzoekbetekent een systematisch onderzoek, inclusief onderzoek, ontwikkeling, testen en evaluatie, ontworpen om algemene kennis te ontwikkelen of bij te dragen. Activiteiten die aan deze definitie voldoen, vormen onderzoek in de zin van dit beleid, ongeacht of ze worden uitgevoerd of ondersteund in het kader van een programma dat wordt beschouwd als onderzoek voor andere doeleinden. Sommige demonstratie- en serviceprogramma's kunnen bijvoorbeeld onderzoeksactiviteiten omvatten. Voor de toepassing van dit deel worden de volgende activiteiten niet als onderzoek beschouwd:

 • Kennis van samenwerkingbetekent alle ideeën, uitvindingen, gegevens, instructies, processen, formules, meningen van experts en informatie, inclusief biologische, chemische, farmacologische, toxicologische, farmaceutische, fysische en analytische, klinische, veiligheids-, fabricage- en kwaliteitscontrolegegevens en informatie die alleen of gezamenlijk door of namens Editas en/of Juno zijn ontwikkeld tijdens activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het Onderzoeksprogramma.

 • Samenwerkingbetekent een proces waarbij 2 of meer gezondheid betrokken is

 • Competitieve activiteitenbetekent alle zakelijke activiteiten waarbij het Bedrijf of een ander lid van de Bedrijfsgroep zich bezighoudt (of plannen heeft om deel te nemen) tijdens de Arbeidsduur, of, na beëindiging van het dienstverband van de Werknemer op grond van deze Overeenkomst, bezig was met zaken (of plannen had om deel te nemen) op het moment van een dergelijke beëindiging van het dienstverband.

 • vergunde activiteitenbetekent dingen die door de licentie mogen worden gedaan

 • Ondersteunende technologie dienstbetekent elke dienst die een kind met een handicap rechtstreeks helpt bij de selectie, verwerving of gebruik van een hulpmiddel met ondersteunende technologie. De termijn omvat:

 • FAQs

  Wat is inductief lesgeven? ›

  Met inductief leren ga je zelf opzoek naar die betekenis. Met behulp van verhalen, metaforen en voorbeelden gaat de cursist zelf op zoek naar de betekenis. Hierbij zal door de trainer niet alles worden verteld. De trainer geeft op zo'n moment zo min mogelijk context.

  Wat is een inductieve aanpak? ›

  Het belangrijkste verschil tussen inductief en deductief redeneren is dat je bij inductief redeneren een nieuwe theorie probeert te creëren, terwijl je bij deductief redeneren een bestaande theorie probeert te toetsen.

  Wat is het verschil tussen inductief en deductief? ›

  Het belangrijkste verschil tussen inductief en deductief redeneren is dat je bij inductief redeneren een nieuwe theorie probeert te creëren, terwijl je bij deductief redeneren een bestaande theorie probeert te toetsen.

  Is lesgeven moeilijk? ›

  Lesgeven is namelijk een bijzonder uitdagend beroep. En vooral gedurende de eerste jaren voor de klas, valt het niet altijd mee. Er komt ontzettend veel op je af en de kans is groot dat je geconfronteerd wordt met het feit dat de lerarenopleiding je niet op alles heeft kunnen voorbereiden.

  Wat is deductief logisch redeneren? ›

  In een deductieve redeneringstest gaat het om het snel beantwoorden van vragen door logica te gebruiken en tot een antwoord te komen op basis van de verstrekte informatie. De test is abstract van aard: alles wat je nodig hebt om de vraag te beantwoorden, staat in de vraag zelf. Er is maar één juist antwoord.

  Wat is het probleem van inductie? ›

  Het probleem van de inductie betekent in feite de vraag hoe we ooit kunnen rechtvaardigen dat we blijven redeneren op zo'n manier. Een ander kritiekpunt op inductie werd ontwikkeld door de Amerikaanse filosoof Nelson Goodman (1906-1998).

  Wat is inductief logisch denken? ›

  Testen op inductief redeneren geeft je inzicht in hoe iemand reeksen analyseert en erover nadenkt, patronen begrijpt en vervolgens correct antwoordt. Bij het testen van inductief redeneren of abstract redeneren gaat het er niet alleen om dat je patronen vindt, maar ook hoe snel je ze vindt.

  Wat is de definitie van inductie? ›

  Inductie is het natuurkundig verschijnsel waarbij over een geleider een elektrische spanning (stroom) wordt opgewekt wanneer de geleider zich bevindt in een veranderend magnetisch veld of wanneer een geleider beweegt in een magnetisch veld. Het woord inductie werd vroeger ook gebruikt voor de magnetische fluxdichtheid.

  Wat is inductief en deductief redeneren? ›

  Bij inductie trekken we een conclusie uit een aantal waarnemingen, bevindingen. We redeneren vanuit het bijzondere naar het algemene. Bij deductie redeneren we juist van het algemene naar het bijzondere. We hebben een algemene theorie en trekken daar specifieke (bijzondere) conclusies uit.

  Wat is inductief kwalitatief onderzoek? ›

  Kwalitatief (inductief) onderzoek maakt voornamelijk gebruik van observaties en diepte-interviews. De data wordt geordend door te coderen. Deze benadering is echter te tijdrovend om op een grote onderzoeksgroep toe te passen.

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: The Hon. Margery Christiansen

  Last Updated: 22/10/2023

  Views: 5859

  Rating: 5 / 5 (70 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: The Hon. Margery Christiansen

  Birthday: 2000-07-07

  Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

  Phone: +2556892639372

  Job: Investor Mining Engineer

  Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

  Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.